หุ่นในประเทศไทย
  • 2 June 2018 at 13:45
  • 1765
  • 0

หุ่นไทย เป็นศิลปะการแสดงที่มีการสืบต่อแนวคิดและวิธีการมาจากภูมิปัญญาแต่ครั้งอดีต สะท้อนให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมที่มีความวิจิตรบรรจง

แฝงไว้ด้วยปรัชญาและความเชื่อของสังคมไทย มนต์เสน่ห์แห่งศิลปะของหุ่นนั้นมีความหลากหลายทั้งรูปแบบและเรื่องราวอย่างน่าสนใจยิ่ง

ศิลปะการแสดงประเภทหุ่นของไทย สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของไทยที่มีมาในอดีต ปรับปรุงมาเป็นการแสดงหุ่นไทยร่วมสมัย

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อการสื่อสารเรียนรู้เรื่องราวสำหรับคนรุ่นใหม่ สามารถเลือกใช้เป็นสื่อเพื่อนำเสนอในวาระโอกาส

สำหรับคนรุ่นวัยต่างๆได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นการต่อยอดความคิดและจินตนาการ  ปัจจุบันหุ่นยังทำหน้าทีในการส่งเสริมและสร้างสรรค์การพัฒนา

เด็ก เยาวชน และสังคม อีกด้วย โดยแนวคิดที่ว่า "เราไม่ได้เพียงให้เด็กได้สร้างหุ่น...หากแต่เราให้หุ่นได้สร้างเด็ก"